Queen Bie Outlet & Boutique

Kriekelarenveld 5a

3191 Hever (België)

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Queen Bie Outlet & Boutique, met maatschappelijke zetel te Kriekelarenveld 5a, 3191 Hever, BTW BE0757810718, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Queen Bie moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Queen Bie aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en als administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Bij bestelling heeft de klant opties voor de verzending/levering, telkens met de prijzen vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Queen Bie niet. Queen Bie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Queen Bie. Queen Bie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

De klant kan gewenste artikels in zijn winkelmandje plaatsen en verwijderen. Eens een keuze gemaakt is, kan deze overgaan tot bestelling van de gewenste artikels.


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Via kredietkaart
  • Via bancontact
  • Via ideal
  • Via Paypal
  • Via Apple Pay

Queen Bie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Bestelde artikels worden binnen 1-5 werkdagen geleverd, afhankelijk van de gekozen verzendmethode. In theorie wordt wettelijk altijd binnen de 30 dagen geleverd, wij trachten uiteraard in de praktijk om onze klanten nooit 30 dagen te laten wachten!

 

De verzendmethoden hun prijs staan vermeld bij de bestelling en kan daar aangeduid en gekozen worden. Verzendkosten zijn op rekening van de klant, tenzij een bepaalde actie anders periodiek meldt.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Meeste andere landen zijn ook mogelijk, maar daarvoor moet men eerst vooraf contact opnemen per mail met Queen Bie om de modaliteiten en verzendkosten te kennen, daar deze verschillen van de vermelde kosten op de website.

 

De levering gebeurt door B-Post, Mondial Relay of Post NL. Indien een andere methode gewenst wordt, dient de klant per mail vooraf contact op te nemen om de mogelijkheden en kosten te bekijken.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Queen Bie, zodra het geleverd is. Indien de verpakking zichtbare schade heeft, dient de klant dadelijk de levering te weigeren. Schade door de postdiensten wordt niet vergoed door hen indien u de beschadigde verpakking accepteert.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Queen Bie.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Queen Bie te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Queen Bie.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De klant dient hiervan wel eerst Queen Bie via mail te verwittigen en bevestiging te krijgen. Queen Bie bezorgt de klant dan ook het officiële herroepingsformulier dat in te vullen is.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Queen Bie (info@queenbie-outlet.net), een ondubbelzinnige verklaring per mail hiervernoemd op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant krijgt dan bevestiging en Queen Bie stuurt hem het officieel in te vullen herroepingsformulier toe waarvan hij gebruik kan maken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Queen Bie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Queen Bie, Kriekelarenveld 5a, 3191 Hever, België. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Queen Bie zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Queen Bie alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Queen Bie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Queen Bie wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Queen Bie geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Herroeping kan niet worden ingeroepen op uitzonderlijke promoties (last chance, laatste stuks aan mini-prijs,…). Dit wordt dan gemeld (aan de klant).

 

Artikel 8:  Klantendienst


De klantendienst van Queen Bie is bereikbaar op het telefoonnummer +32 470/388.988 (bericht, naam en telefoonnummer nalaten indien niet beschikbaar op dat moment, wij nemen dan contact op) of via e-mail op info@queenbie-outlet.net     

Ook eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Queen Bie beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Queen Bie zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Queen Bie,  respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

Verwerking van bestelling en levering, eventuele nieuwsbrieven en promoties (reclame) van Queen Bie zelf.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Queen Bie gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Queen Bie.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Wij respecteren uw privacy! De gegevens zijn enkel voor ons eigen gebruik!
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Queen Bie heeft dus geen toegang tot uw paswoord!

 

Queen Bie houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Deze statistieken zijn anoniem!

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@queenbie-outlet.net .

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een melding op de website,  balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Queen Bie om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden


Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Queen Bie.  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Queen Bie, Kriekelarenveld 5a, 3191 Hever, België. Info@queenbie-outlet.net

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van het/de (*) volgende artikel(s) herroep.  

 

Besteld op en/of Ontvangen op:

 

Naam/Namen consument(en) :

 

Adres consument(en) :

 

 

Handtekening van consument(en)  

 

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.